en
plende

read more

Regulamin obowiązujący na terenie Campingu Mąkowary

 

 Goście przebywający na terenie Campingu Mąkowary proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

Do przebywania na terenie Campingu uprawnione są osoby zameldowane w recepcji oraz posiadające aktualną kartę pobytu. Przy meldunku należy okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).

Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego (wyjątkiem jest boks kamperowy i pole namiotowe wymeldowanie do godziny 12:00). Można przyjechać w godzinach wcześniejszych i przebywać na terenie ośrodka.

Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu wpłaconej kwoty. W momencie rezygnacji gościa z pobytu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Przedłużenie pobytu o ponad jedną godzinę po godz.10:00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50% ceny za ostatnia dobę.

W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w Recepcji.

Obowiązuje kaucja w wysokości 150 zł/domek w gotówce, która jest wpłacana po przyjeździe i zostanie zwrócona po rozliczeniu mediów i usług dodatkowych w dniu wyjazdu.

Domki, boksy kamperowe i miejsca na polu namiotowym są przekazywane Gościom w użytkowanie przez pracownika i odbierane przy wyjeździe przez pracownika. Miejsca te powinny być oddane w stanie nie odbiegający rażąco pod względem czystości niż w dniu zameldowania, jeżeli stan czystości w momencie odbioru będzie rażąco inny zostanie pobrana opłata w wysokości 50,00 zł za dodatkowe sprzątanie, szczególną uwagę zwracamy na opróżnianie śmietników , segregację śmieci zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami ( za niesegregowane śmieci jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN za każdą dobę pobytu) zwracamy  również szczególną uwagę na wyczyszczenie grilla w domkach letniskowych.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika.

Zabrania się wynoszenia kocy służących do okrycia łóżek poza domek letniskowy, nie stosowanie się do zasad będzie skutkowało karą pieniężną za wymianę koca 25 zł, prosimy również zwrócić szczególną uwagę na nośność i wytrzymałość leżaków aby nie doszło do zniszczenia, wymiana uszkodzonego leżaka to koszt 150 zł.

 

Wynajmujący FHU ELPAL ma prawo do odwołania rezerwacji bez podania przyczyn, jedocześnie zobowiązuje się do zwrotu w całości wpłaconego zadatku za wynajem  i zaproponowanie innego dogodnego terminu.

Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.

W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o poinformowanie pracownika Recepcji, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg aktualnych średnich cen lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu. Jeżeli kwota nie zostanie uregulowana w dniu wyjazdu zostanie potrącona z wpłaconej kaucji, lub zostanie wystawiona faktura VAT za powstałą szkodę na osobę wynajmującą.

W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, kierownictwo zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

Za rzeczy pozostawione w domkach campingowych nie ponosimy odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku letniskowego. Szczególną uwagę zwracamy na pilnowanie klucza od domku, zagubienie takowego to koszt 50 zł.

Nie ponosimy odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking na terenie jest parkingiem niestrzeżonym, nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

 

Przebywanie psów na terenie Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, zwierzęta muszą być z opiekunem i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na plaże oraz ich kompanię na kąpielisku, do kąpieli zwierząt są wyznaczone miejsca.

Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka CAMPING MĄKOWARY nieodpłatnie, bezwzględnie zakazuje się parkowania pojazdów w miejscach nie wskazanych przez obsługę ośrodka.

W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym fakcie i żądania podjęcia środków zaradczych.

W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, palenie grilla i używanie ognia otwartego, złamanie zakazu skutkuje naliczeniem kary w wysokości 500 PLN.

Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno wzniecać otwartego ognia na tarasach domków i w ich otoczeniu, nie wolno używać grilla na tarasie domku, nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I przeczytanie instrukcji jak się je użytkuje.

Obowiązuje cisza nocna:

- od niedzieli do czwartku w godzinach 22:00-8:00,

- w piątek i sobotę oraz wybrane święta w godzinach 24:00- 8:00

Kategorycznie zabrania się słuchania muzyki z przenośnych odbiorników typu Bum Box w sposób zakłócający spokój i komfort wypoczynku pozostałym gościom naszego Campingu. Dla osób potrzebujących słuchania głośnej muzyki polecamy używanie słuchawek, w przypadku ich braku zapraszamy do recepcji w celu ich wypożyczenia. Osoby nie stosujące się do w/w zasad będą proszone o całkowite wyłączenie odbiornika lub w ostateczności opuszczenie Campingu.

Wszelakiego rodzaju imprezy okolicznościowe muszą być wcześniej bezwzględnie uzgodnione z obsługą campingu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego obsługa campingu będzie zmuszona reagować i wyciągać stosowne konsekwencje.

Odwiedziny osób postronnych u gości zameldowanych na campingu, podlegają standardowej opłacie z cennika za pobyt dzienny ( 8:00 – 19:00 ) lub dobowy.

 

Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.

Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w Recepcji.

Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

 

 

Na terenie campingu obowiązuje segregacja odpadów komunalnych (śmieci), zasada ta jest bezwzględnie przestrzegana i monitorowana  przez obsługę campingu i tego też wymagamy od naszych gości. Niestosowanie się do zasad segregacji odpadów, pociąga za sobą konsekwencje finansowe w kwocie 100 zł  . Odpady wyrzucamy do odpowiednich pojemników ustawionych na terenie campingu, zwracamy szczególną uwagę aby tego nie robiły dzieci ze względu na wysokość pojemnika i małą świadomość segregacji odpadów. Informujemy również o całodobowym monitoringu CVT pojemników z odpadami aby wyeliminować jakiekolwiek pomyłki w celu wyegzekwowania kar za niestosowanie się do powyższych zasad segregacji odpadów.

 

Informacje dotyczące RODO

 1. Czym jest RODO np.: RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe
  1. Firma Handlowo Usługowa ELPAL Renata Derkacz ul. Wolności 39/30, 78-540 Kalisz Pomorski NIP:2530002019 może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i że pozyskujesz te dane od klientów.
  2. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia. Ponieważ bez tych danych nie będzie zawarta umowa – kupna sprzedaży(umowa najmu).
  3. Firma Handlowo Usługowa Elpal Renata Derkacz ul. Wolności 39/30, 78-540 Kalisz Pomorski  jest administratorem tych danych osobowych.
  4. Dane będą przechowywane przez czas nieokreślony.
  5. Informujemy o prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Gość dokonująca rezerwacji ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Firma Handlowo Usługowa Elpal Renata Derkacz ul. Wolności 39/30, 78-540 Kalisz Pomorski zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Gościa/osoby rezerwującej i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych, jako firma świadcząca usługi rezerwacji nie możemy wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie. 
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maj 2018r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Kierownictwo "CAMPING MĄKOWARY"